fbpx
Pozwolenie na budowę – dokumenty. Checklista 2017

Pozwolenie na budowę – dokumenty. Checklista 2017

Realizacja Jesion Inwestycje Budowlane

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia budowy lub ubiegania się o pozwolenie – checklista 2017

Poniżej prezentujemy listy dokumentów, które są konieczne w przypadku zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego oraz ubiegania się o pozwolenie na budowę, uwzględniające najnowsze zmiany w tym zakresie. Sprawdź, jakie formalności trzeba spełnić, rozpoczynając budowę domu.

W naszym poprzednim wpisie „Pozwolenie na budowę a zgłoszenie” omówiliśmy kryteria, jakie trzeba spełniać, aby móc legalnie postawić dom w trybie zgłoszenia, a kiedy należy wnioskować o pozwolenie na budowę. Tym razem koncentrujemy się na dokumentach, jakie będziesz musiał przygotować w celu złożenia obydwu wniosków. Dodatkowo każdy z dokumentów opatrzyliśmy krótkim opisem objaśniającym, który wskaże Ci, do kogo zwrócić się o jego wydanie i ile zajmie to czasu.

Jakie dokumenty do zgłoszenia budowy domu?

 

Checklist

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia budowy


 • Projekt budowlany w 4 jednakowych egzemplarzach wraz z informacją o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego i opinią geotechniczną.
 • Wypis/Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Mapa do celów projektowych.

 

Projekt budowlany w 4 jednakowych egzemplarzach

Zgodnie z przepisami do zgłoszenia budowy wolnostojącego domu jednorodzinnego (podobnie jak w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę) niezbędny jest projekt budowlany zawierający informację o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Należy go złożyć w 4 jednakowych egzemplarzach do organu wydającego pozwolenia. Do projektu powinna być dołączona także opinia geotechniczna, którą sporządza geotechnik lub geolog. Po wydaniu zgody jeden egzemplarz pozostaje w urzędzie, jeden trafia do nadzoru budowlanego, a dwa pozostałe wracają do inwestora.

Wypis/Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy

Otrzymasz go w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Zwykle czas oczekiwania na dokumenty nie jest długi i wynosi kilka dni. Przypominamy, że w MPZP znajdują się informacje określające dopuszczony na danym obszarze rodzaj zabudowy, jej powierzchnie, gabaryty, granice itp. oraz informacje dotyczące szczególnych wytycznych i obostrzeń wynikających np. z potrzeby ochrony środowiska na danym terenie.

Sprawa się komplikuje, gdy dany obszar nie jest objęty MPZP. Wówczas do zgłoszenia należy dołączyć Decyzję o Warunkach Zabudowy. Żeby ją otrzymać musisz przedstawić wstępną lokalizację nieruchomości i jej powierzchnię, opisać planowaną elewację oraz dołączyć zapewnienie o dostawie mediów. Wydanie DoWZ teoretycznie trwa około 2 miesięcy, w praktyce może się przeciągnąć nawet do pół roku. Dlatego DoWZ jest dokumentem, który powinieneś załatwiać w pierwszej kolejności. Możesz to zrobić nawet, jeśli nie jesteś właścicielem działki, a dopiero planujesz jej zakup. Co istotne, DoWZ jest dokumentem ważnym bezterminowo. Organ, który ją wydał stwierdzi jej wygaśnięcie z chwilą, gdy dany obszar zostanie objęty MPZP, którego ustalenia różnią się od tych zawartych w DoWZ.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Druk oświadczenia do wypełnienia znajdziesz w urzędzie wydającym pozwolenia, możesz go także pobrać z Internetu. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane (art. 3 pkt 11, Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) „Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych”. W dokumencie podajesz, do jakiej nieruchomości dysponujesz tytułem i z czego on wynika. Na koniec – pod rygorem sankcji karnych wynikających z art. 233 k.k. – poświadczasz własnoręcznym podpisem prawdziwość danych wpisanych do oświadczenia.

Mapa do celów projektowych

To jeden z tych dokumentów, o które powinieneś zadbać w pierwszej kolejności. Jej opracowanie zleca się geodecie, który dokonuje pomiaru działki i aktualizuje informacje na mapie z urzędu w skali 1:500. Na podstawie tej mapy architekt przygotowuje plan zagospodarowania działki (niezbędny element projektu budowlanego). Średni czas oczekiwania na opracowanie mapy do celów projektowych to 3 tygodnie.

Pozwolenie na budowę – jakie dokumenty należy dostarczyć do urzędu?

Aby ubiegać się o pozwolenie na budowę, musisz złożyć takie same dokumenty, jak w przypadku zgłoszenia, czyli:

 

Checklist

Dokumenty niezbędne do wniosku o pozwolenie na budowę


 • Projekt budowlany w 4 jednakowych egzemplarzach wraz z informacją o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego i opinią geotechniczną.
 • Wypis/Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Mapa do celów projektowych.

A dodatkowo:

 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Warunki techniczne przyłączy mediów (jeśli wniosek o pozwolenie na budowę ma obejmować wykonanie obiektu wraz z przyłączami).

 

Ponadto konieczne będą wszystkie dodatkowe decyzje, pozwolenia i opinie innych organów, np. promesa na wywóz śmieci, decyzja zezwalająca na wyłącznie gruntu z produkcji rolnej (lub zaświadczenie, że nie jest wymagana) lub decyzja środowiskowa, gdy inwestycja znajduje się na obszarze chronionym. Jeśli nasz wniosek okaże się niekompletny, organ wydający pozwolenia wezwie nas do uzupełnienia dokumentacji.

Warunki techniczne przyłączy mediów

Nowela Ustawy Prawo budowlane z 2015 zniosła obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jeśli zakres planowanych przez inwestora robót budowlanych nie obejmuje przyłączy.

Innymi słowy:

 • Twój wniosek może obejmować pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego wraz z przyłączami – wówczas musisz dołączyć w/w oświadczenia i warunki

lub

 • możesz wybudować nieruchomość bez przyłączy – wówczas dokument o warunkach technicznych przyłączy mediów nie będzie konieczny. Trudno sobie jednak wyobrazić dom jednorodzinny bez mediów, dlatego prędzej czy później je podłączysz. Wówczas masz do wyboru dwa tryby wykonania – na podstawie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 20 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1a pr. bud.) lub bez niego (art. 29a pr. bud.).

Wniosek składa się w odpowiednich jednostkach terenowych, a czas oczekiwania wynosi od 21 do 31 dni.

Zgoda na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – po zmianach z 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku nowelizacja Ustawy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmieniła obowiązkowe procedury związane z rozpoczęciem prac budowlanych. Wprowadziła szereg zmian, które objęły między innymi konieczność uzyskania z miejskiego zarządu dróg zgody na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.

Nowe przepisy zniosły konieczność dołączania do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych zgody na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, jeśli budowa zjazdu dotyczy drogi powiatowej lub gminnej. Jeśli zjazd jest zlokalizowany na drodze krajowej, jego budowa wymaga jedynie zgłoszenia (przed zmianą potrzebne było pozwolenie).

Jak widzisz, wprowadzenie trybu zgłoszenia budowy istotnie ogranicza liczbę dokumentów, które należy przygotować przed uzyskaniem zgody na budowę domu jednorodzinnego, a co za tym idzie znacząco przyspiesza cały proces. Zatem jeśli tylko Twoja inwestycja mieści się w kryteriach umożliwiających budowę na podstawie zgłoszenia, rozważ możliwość skorzystania z tej procedury.

Pozdrawiamy
Zespół firmy Jesion

Skontaktuj się z Nami  » Kontakt